Vold og mishandling

Bistandsadvokat for mishandlede

Den som er offer for enkelte straffbare handlinger, har rett til å få bistandsadvokat som utgangspunkt, uten hensyn til inntekten. Dette gjelder:

• ofre for seksuelle overgrep

• ofre for mishandling eller overgrep fra nærstående

• ofre for alvorlig og grov vold

• ofre for tvangsekteskap

• etterlatte i drapssaker

• ved besøksforbud i eget hjem

• ved besøksforbud på grunnlag av mishandling eller vold fra nærstående

Som voldsoffer kan du også ha krav på voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss for en vurdering av om du kan har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning

Er du blitt overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep, eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, og blitt påført en personskade som følge av dette, kan du ha rett til erstatning fra staten.

Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte få erstatning. Barn som har opplevd vold mot en nærstående person etter 1. januar 2008, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, kan også ha rett til erstatning.

Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar handling. Årsakssammenhengen mellom handlingen og skaden det søkes erstatning for, må kunne sannsynliggjøres.

Del denne siden på: