Testament og samboeravtaler

 

La det være sagt med en gang: Ikke nøl med å skrive samboerkontrakt eller samboeravtale! Daglig får vi henvendelser om tidligere samboere som ikke har gjort dette og som angrer bittert. Dette kan gjøres uten at klienten møter på advokatkontoret, men at vi utveksler de nødvendige opplysninger på e-post. Avtalen setter vi opp.

Testament er det også viktig å ordne med tidlig. Man vet lite om hva som kan skje i fremtiden.

Samboeres arverett

Samboere har fått rettigheter etter arveloven. Rettighetene til gjenlevende samboer har vært for dårlig. Derfor endret Stortinget på dette i 2009. Men la det være sagt med en gang, retten til arv er sterkt begrenset og ikke alle samboere har rett til arverett og uskifte. De samboere som har rett til arv må ha eller ha hatt felles barn med avdøde. Disse har også rett til å sitte i uskiftet bo. Her kan særkullsbarnet måtte samtykke eller utdeles arvemidler, hvilket er en ubetinget rett etter arveloven.

Samboere kan selvfølgelig skrive testament. Om samboere ikke har eller har hatt barn sammen, kan man testamentere inntil 4 G(grunnbeløpet i folketrygden) til sin samboer. Dersom testator har barn, er denne retten begrenset til 1/3 av formuen.

Om det ikke er skrevet testament, så kan en gjenlevende samboer som ikke oppfyller kravene nevnt over, derfor risikere å havne på «bar bakke» etter den annens død. Samboeravtalen bør derfor utfylles med et gjensidig testament. Du må være klar over at et ensidig testament skal lengstlevende ha fått kunnskap om det mens begge var i live. Dette bør stå på selve testamentet. Dersom du har behov for bistand til dette, kan det gjøres uten at advokat og klient møtes på et kontor. Et innstendig råd er ikke å utsette en slik avgjørelse. Dette skaper ofte mye uklarheter og konflikt.

For samboere som har egne barn på begge sider og kanskje fellesbarn, bør dette ordnes ikke minst for å skape klarhet.

Noen har motforestillinger med å «formalisere» sitt samboerskap med avtaler og testament. Dette er sjelden klokt.

I et samboerskap som har vart lenge, har man mer eller mindre fått en felles økonomi. Ved at man på forhånd sikrer seg, vil det kunne medføre at gjenlevende sittende med fellesbolig vil være i stand til å betjene sine utgifter .

Et annet alternativ er at den enkelte i hvert sitt testament begunstiger den andre.

Har begge samboerne barn (felles eller hver for seg), er deres testasjonsrådighet begrenset til begges frie tredjedel. Er det bare den ene som har barn, er disposisjonsretten bare begrenset for den ene.

Lov om husstandsfellesskap gjelder for alle som har bodd sammen i minst to år, eller som har eller venter barn sammen. Den gir ingen arverett.

Det er alltid fornuftig å skrive en samboerkontrakt. I forbindelse med opprettelsen av kontrakten, vil det samtidig lønne seg å skrive en liste over hva dere eier alene og sammen.

Opphør av samboerskap

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt?

Disse enkle spørsmålene skaper en serie konflikter i det økonomiske oppgjør mellom samboende.

(Ekteskapsloven setter en ramme for fordeling, men det kan avtales andre ordninger enn den som loven fastsetter.)

For oppløsning av samboerforhold er det lite regulering ut over sameieloven og enkelte særregler i lovgivningen.

Problemene oppstår omkring hva de enkelte formuesgoder(huset, båten hytta, maleriet osv.)er verdt.

De virkelig vanskelige beregningene kommer på bordet når ektefellene hadde med seg verdier inn i forholdet, har hatt en sammenblandet økonomi hvor arv og annen egenkapital kommer inn i bildet ved f.eks. kjøp av hus.

Er det slik at en samboer som ikke har sikret seg ved samboeravtale, så å si kan settes på gaten?

De som velger å avslutte et samliv, har ofte et komplisert oppgjør foran seg om de ikke er enige.

Det kan være meget vel anvendte penger å bruke advokat i en slik sak. Det gis fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkårene oppfylles.
 Norge har ingen samboerlov.  Husstandfellesskapsloven gir samboere et visst vern, men samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller.

Advokathjelpen har ofte opplevd at samboere tror at de likestilles med ektefeller når de har vært registrerte samboere i to år eller mer. Det er en misforståelse. Lovverket likestiller ikke samboere med ektefeller. For samboere er hovedregelen eneeie. Det betyr at både det hver av samboerne tar med inn i samboerforholdet, og det de skaffer seg i løpet av samlivet, i utgangspunktet er deres eneeie.

Samboere kan også ha sameie. Det kan oppstå på tre måter; ved avtale, ved at dere betaler hvert deres eierinnskudd i for eksempel en bolig eller en bil, eller ved at en eller begge opparbeider rett til en eierandel.

Stadig flere samboere velger å skrive en samboeravtale. En god samboeravtale inneholder bestemmelser om økonomiske rettigheter og plikter, og bestemmer hvem som eier hva og har hvilken gjeld. Jeg anbefaler at samboeravtalen også fastslår hvordan de løpende utgiftene skal fordeles. Vi vil fremheve tre vanlige problemer med samboeravtaler. Det ene er at avtalen er uklar, det andre at den er ufullstendig, og det tredje problemet er at mange glemmer å oppdatere samboeravtalen når det skjer endringer.

Samboere i mangel på testament har bare en begrenset rett til arv. Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer og forkludre spørsmål som har langt større betydning enn strøm og tellerskritt.

Del denne siden på: