Opphør av samboerforhold

Dom i Høyesterett

Økonomisk vederlag ved opphør av samboerforhold

Høyestrett avsa 19. september 2011 to dommer (HR-2011-1739-A og HR-2011-1740-A) om økonomisk oppgjør i forbindelse med opphør av samboerforhold.

I den første saken saken fant Høyesterett at kvinnen ville ha hatt et vederlagskrav på mannen, anslått opp mot 200 000 kroner. Det var likevel ikke grunnlag for å tilsidesette oppgjørsavtalen mellom partene etter avtaleloven § 36. Listen for å lempe slike avtaler ligger høyt, og et sprik mellom avtalt oppgjør og det som ville følge uten avtale, var ikke tilstrekkelig til å sette oppgjørsavtalen til side.

I den andre saken kom Høyesterett til at de beløpene kvinnen hadde bidratt med, ikke oversteg det som var nødvendig for å dekke hennes eget forbruk. Det var klart at hun ikke hadde tilført mannen en økonomisk fordel. På denne bakgrunn var det ikke grunnlag for noe restitusjonskrav.

I begge dommene slo Høyesterett fast at det ut fra rimelighetsbetraktninger ikke kunne legges til grunn et evneprinsipp for samboere. Det var tvert imot naturlig å ta utgangspunkt i at familiens felles forbrukskostnader deles likt, slikt at det først blir aktuelt å snakke om økonomisk fordel for den ene dersom den andre betaler mer enn sin halvdel.

Advokaters taushetsplikt
Saken gjaldt spørsmålet om reglene om advokaters taushetsplikt er til hinder for å gi et advokatfirma pålegg om å utlevere opplysninger om klienter til Økokrim. Høyesterett kom til til at navnet på en klient i et advokatoppdrag må anses for å være omfattet av taushetsplikten. Lagmannsretten hadde bygget på feil lovtolkning. ØKOKRIMs begjæring om utleveringspålegg ble ikke tatt til følge.

Kommentarer:

Del denne siden på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *