Dom i Høyesterett om straffutmåling for grov familievold

Høyesterett avsa 10. februar 2010 dom HR-2010-242-A om straffutmåling etter straffeloven § 219 andre ledd for vold mot ektefelle som hadde pågått over lengre tid.

Sammendrag av dommen:
Domfelte hadde i en periode på drøye to og et halvt år ved flere anledninger utøvet vold, trusler, tvang og andre krenkelser overfor sin ektefelle – til dels i overvær av deres mindreårige datter. Overgrepene skjedde når domfelte var beruset, noe han var i økende grad. De psykiske skadevirkningene var alvorlige både for ektefellen og barnet – begge hadde diagnosen posttraumatisk stresslidelse. I tillegg til dom for overtredelse av straffeloven § 219 andre ledd, som gjelder grov familievold, ble han dømt for to tilfelle av trusler i forbindelse med pågripelsen, jf. straffeloven § 227. Tingretten satte straffen til fengsel i to år, som lagmannsretten opprettholdt.

Høyesterett forkastet anken over straffutmålingen fra domfelte. Det ble lagt vekt på at voldshandlingene, sammen med truslene, tvangen og øvrig krenkende adferd, dannet et mønster som gjorde at ektefellen måtte leve under et «regime» preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Som tilleggsmoment kom at overgrepene til dels hadde skjedd i nærvær av deres mindreårige barn. Det ble også vist til at det ved endring i 2005, med ikrafttredelse 1. januar 2006, av blant annet strafferammene i § 219, lå en klar målsetting om å skjerpe straffen for familievold.

Kommentarer:

Del denne siden på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *